وسایل ایمنی در ماشین اره نواری

روی قسمتهای برنده نوار اره که مورد استفاده نیستند، در بالا و پایین صفحه نمایش باید بطور کامل پوشانیده شده باشد و همچنین روی فلکه بالا و پایین اره نواری بید بوسیله حفاظ فلزی مخصوص پوشیده باشد ، بطوری که پوشش روی فلکه ها لولایی به آسانی وبه سرعت باز و بسته شود تا بتوان نوار اره را تعویض نمود.

در بعضی از ماشینها فلکه بالا و پایین در محفظه ای قرار دارند ، که آن محفظه با محافظ جلوی فلکه یکجا روی اره و فلکه را می پوشاند ودر این مورد محافظت بیشتری در موقع پاره شدن اره بعمل می آورد . قسمتی از اره که در بالای صفحه قرار دارد و بطرف پایین حرکت می کند ، تا چوب را ببرد در داخل محافظ گونیای شکل چوبی حرکت می کند که آن گونیا را می توان تا حد لازم به بالا و پایین راند و خاصیت آن این است که در موقع کار اره به سر و دست کار کننده تصادم ننماید .

برای بریدن چوبهائیکه زیر آنها تخت نیستتند، ویا بصورت گرده می باشند ، باید وسایلی تهیه کرد که از لغزیدن وچرخیدن قطه چوب که برش در آن انجام می گیرد ، ممانعت بعمل می آورد.

برای بریدن قوسها و فرمهای منحنی از قبیل پایه های میز وپشتی صندلی ونظایر آنها با ماشین اره نواری از نوار اره باریکترکه دارای چپ وراست نسبتا بیشتری می باشد ،استفاده می کنند . در حین بریدن قوسها باید احتیاط بیشتری از لحاظ تصادم نوار اره با دست بعمل آید . میزان عرض نوار اره بستگی به شدت قوسها دارد ، نوارهای اره قوس بری به عرض ۵/۱سانتیمتر در دسترس می باشد، که به نسبت کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

ایستادن در مقابل ماشین بطریقی است که استقرار کامل برقرار باشد، واستفاده کننده تسلط کامل داشته باشد ، در این حال ممعولا پای چپ قدری جلوتر از پای راست قرار می گیرد. در موقع بریدن قطعات کوتاه بخاطر مراقبت بیشتر از محاظ حفظ سلامت وعدم تصادف نوار اره‌ برقی با دست، ازقطعات چوب کمکی بعنوان هدایت کننده ، استفاده می شود .