وسایل ایمنی در ماشین اره نواری

اره نواری یکی از مفید ترین و حیاتی ترین ماشینهای کارگاه صنایع چوب می باشد.
طرح اولین اره نواری در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسیده. ماشین اره نواری ممکن است ، افقی یا عمودی باشد.
موارد استفاده:
از ماشین اره نواری در کارهای مختلف از قبیل قوس بری، برش طولی ، بریدن چوبهای ظریف ، بریدن فاق وزبانه و تبدیل گرده بینه های چوب به الوار وتخته ، قطع کردن چوبهای ضخیم وسایر کارهای دیگر می توان استفاده نمود ، و در بعضی از اره ها میتوان کار اره را کج کرده و برشهای زاویه ای و زوایای مرکب ایجاد نمود.

وسایل ایمنی در ماشین اره نواری :
1-روی قسمتهای برنده نوار اره که مورد استفاده نیستند، در بالا و پایین صفحه نمایش باید بطور کامل پوشانیده شده باشد و همچنین روی فلکه بالا و پایین اره نواری بید بوسیله حفاظ فلزی مخصوص پوشیده باشد ، بطوری که پوشش روی فلکه ها لولایی به آسانی وبه سرعت باز و بسته شود تا بتوان نوار اره را تعویض نمود .
2-در بعضی از ماشینها فلکه بالا و پایین در محفظه ای قرار دارند ، که آن محفظه با محافظ جلوی فلکه یکجا روی اره و فلکه را می پوشاند ودر این مورد محافظت بیشتری در موقع پاره شدن اره بعمل می آورد .
3-قسمتی از اره که در بالای صفحه قرار دارد و بطرف پایین حرکت می کند ، تا چوب را ببرد در داخل محافظ گونیای شکل چوبی حرکت می کند که آن گونیا را می توان تا حد لازم به بالا و پایین راند و خاصیت آن این است که در موقع کار اره به سر و دست کار کننده تصادم ننماید .
4-برای بریدن چوبهائیکه زیر آنها تخت نیستتند، ویا بصورت گرده می باشند ، باید وسایلی تهیه کرد که از لغزیدن وچرخیدن قطه چوب که برش در آن انجام می گیرد ، ممانعت بعمل می آورد.
5-برای بریدن قوسها و فرمهای منحنی از قبیل پایه های میز وپشتی صندلی ونظایر آنها با ماشین اره نواری از نوار اره باریکترکه دارای چپ وراست نسبتا بیشتری می باشد ،استفاده می کنند .
6-در حین بریدن قوسها باید احتیاط بیشتری از لحاظ تصادم نوار اره با دست بعمل آید . میزان عرض نوار اره بستگی به شدت قوسها دارد ، نوارهای اره قوس بری به عرض ۵/۱سانتیمتر در دسترس می باشد، که به نسبت کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع:وود آنلاین
منبع: دستگاه های صنعتی ایران